Hafele Hardware Technology

Häfele Beschlagtechnik
Kontakt
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Emaila oss

Försäljnings- och leveransvillkor

1. Offerter
Våra skriftliga offerter gäller, om inget annat anges i offerten, i tre (3) månader. Vi förbehåller dock oss rätten att justera offererade priser under offertens giltighetstid p.g.a. valutakursförändringar, materialkostnadshöjningar eller andra oförutsedda höjningar utom vår kontroll.

2. Priser
Våra priser, som anges på vår webbplats och i våra offerter utan packnings- och administrationsavgift och offentliga avgifter. Avgifterna anges särskilt på fakturan för beställd order. Vi förbehåller oss rätten att under perioden mellan offertdagen och leveransdagen ändra våra priser om prisändringar från våra leverantörer sker, samt vid valutakursförändringar och vid ändringar i importavgifter, fraktavgifter och andra avgifter.

3. Leveranstider
På offerten och andra avtalshandlingar angivna leveranstider, som är beräknade av oss efter bästa förmåga, är inte bindande. Vi gör självfallet vårt bästa för att tillse att beställda varor levereras så snabbt som möjligt. En eventuell leveransförsening berättigar dock inte köparen till att häva avtalet eller till ersättning för indirekta skada.

4. Delleverans
Om delleverans har avtalats förbehåller vi oss rätten att fakturera hela orderbeloppet/avtalssumman, inklusive ovannämnda tillkommande avgifter, enligt de betalningsvillkor som anges på vår offert/avtalet.

5. Betalning och äganderättsförbehåll.
Betalningsvillkor, som gäller för order/avtal, anges på vår orderbekräftelse samt på vår faktura för ordern/avtalet. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta med 2% månatligen från fakturans förfallodag till dag då betalning sker.
Levererade varor förblir Häfeles egendom tills full betalning har skett. Levererade varor får således inte vidareförsäljas eller inkorporeras med annans egendom förrän full betalning har skett.

6. Reklamation
Reklamation, p.g.a. avvikande kvalitet eller kvantitet, av levererade varor skall ske utan onödigt dröjsmål och senast inom åtta (8) dagar från det att varorna mottagits.

7. Retur av varor
Endast varor som är i oanvänt skick och i originalemballage kan returneras. Innan retur sker skall sådan ha godkänts av Häfele. Vi förbehåller oss rätten att inte godta en retur om varorna, vid ankomst till oss, visar sig vara i icke godtagbart skick.

8. Teknisk information
All teknisk information, inklusive specifikationer och mått, som återfinns på vår webbplats, i våra kataloger, prospekt, illustrationer eller liknande, är endast vägledande. Häfele är endast bundet av information i den omfattning det uttryckligen framgår av orderbekräftelser eller avtal.

9. Ansvar
Häfele ansvarar inte för indirekta skador (såsom t.ex. produktionsstopp, intäktsbortfall eller förlorad handelsvinst) p.g.a. fel i levererade varor, leveransförsening eller att beställda artiklar saknas i leverans från Häfele.

10. Tvistlösning
Tvister i anledning av parternas avtal eller därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras i svensk allmän domstol. Jönköpings tingsrätt skall utgöra första instans.

Kontakt


Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Email: info@hafele.se

Beställ online


© Häfele GmbH & Co KG, Sverige. All rights reserved.