Hafele Hardware Technology

Häfele Beschlagtechnik
Kontakt
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Emaila oss

Datasäkerhet

Vänligen notera att för att använda vissa funktioner och aktiviteter på Webbplatsen krävs att uppgifter registreras. Genom att lämna nämnda uppgifter till Häfele via Webbplatsen bekräftar uppgiftslämnaren att uppgifterna får lagras och användas av Häfele.

Lämnade uppgifter bevaras och administreras av Häfele och används för att underlätta användningen av Webbplatsen och av oss marknadsförda varor. Häfele kommer inte att överföra (annat än i routingsyfte) de uppgifter som lämnas på Webbplatsen till tredje man, utom (a) om medgivande från uppgiftslämnaren har inhämtats, (b) om lag eller myndighets föreläggande kräver det, (c) för att bevara och skydda Häfeles immateriella rättigheter eller (d) om Häfele misstänker att uppgiftslämnaren använder Webbplatsen i strid med villkoren därför.

Om syftet med lämnandet av uppgifter till Häfele är att använda Webbplatsen direkthandelsfunktion förbehåller Häfele sig rätt att undersöka och säkerställa att lämnade uppgifter är korrekta. Häfele förbehåller vidare sig rätt att utföra kontroll av uppgiftslämnarens uppgifter och bolagets/personens finansiella ställning innan godkännande sker från Häfeles sida till att direkthandelsfunktionen får användas. Häfele har rätt att, utan motivering, neka direkthandelsfunktion till ett bolag/person.

Webbplatsen använder cookies. Om användaren av Webbplatsen inte accepterar att Häfele använder sig av cookies på Webbplatsen, kan man i de flesta webbläsare konfigurera läsaren så att den avvisar cookies genom att ändra inställningarna för läsaren. Sådan begränsning kan dock innebära att Webbplatsen och dess funktioner inte kommer att fungera till fullo.

Kontakt


Tyskland Filial Sverige
Ryhovsgatan 4
553 03 Jönköping
Tel.: +46 (0)36/18 00 88
Fax: +46 (0)36/18 00 99
Email: info@hafele.se

Beställ online


© Häfele GmbH & Co KG, Sverige. All rights reserved.